CM_Balma

Artist Mark Balma with his fresco of Jesus on the mountaintop.